Hebrew: בראשית ברא

Hidekel Press, Tel Aviv, 1993 – eleventh printing

האם סיפורי התורה נכונים? או, אולי, התיאוריות המדעיות נכונות? פרופ' נתן אביעזר טוען כי שניהם נכונים!

פרופ' אביעזר, מדען בעל שיעור קומה ובן תורה, מוכיח כי, בניגוד מוחלט לדעה הרווחת, המדע המודרני מתיישב להפליא עם בריאת העולם והתפתחות היקום כפי שהן מתוארות בתורה. מספר רב של גילויים מדעיים של הזמן האחרון מראים שהפרק הראשון של ספר בראשית אכן מתאר את המאורעות שהתרחשו בעבר.

פרופ' אביעזר מציג את התיזה שלו באופן ברור ומשכנע, תוך הסתמכות על תיאוריות מדעיות חדישות משטחי מחקר שונים. בשפה פשוטה, הנהירה גם למי שאינו מדען, הוא מראה שהמדע המודרני שופך אור חדש על פסוקים רבים שעד כה היו סתומים. לא זו בלבד שהמדע אינו סותר את התורה, אלא אדרבא, המדע נעשה כלי חשוב להבנתה.

 

 

Copyright © Torah and Science 2007